☰
Home | 醫護健康 |醫療導覽 |快樂生活 |保健運動
香港室內射箭有幾好玩親身睇下你就知!
你哋有諗過射箭其實可以室內!?邊個話射箭一定要身水身汗?邊個話一定戶外先得?今次我哋派咗Esther 同Stephanie去體驗做神射手!!!!想知室內射箭係點!!!就要睇呢一集!!!