☰
Home | 醫護健康 |醫療導覽 |快樂生活 |保健運動
【西藏自駕遊】Elita今次帶大家沖出香港
第一集-沖出香港✈️

Elita今次拍旅行VLOG帶大家一步步走進西藏,系長達八日嘅旅程入面,將有自身最真實感受分享俾大家。

Elita系淩晨三點於香港國際場出場。
第一集-沖出香港✈️

Elita今次拍旅行VLOG帶大家一步步走進西藏,系長達八日嘅旅程入面,將有自身最真實感受分享俾大家。

Elita系淩晨三點於香港國際場出場。